Pružanje savjetodavne pomoći za osobe oštećena sluha

29. kolovoza 2023.

U sklopu projekta OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice, održana je aktivnost u sklopu elementa Jačanje kapaciteta lokalnih
organizacija civilnoga društva, a koja se odnosi na pružanje psihološke i savjetodavne pomoći osobama oštećena sluha koje su pretrpjele traumu uzrokovanu pandemijom COVID-19. Pandemija COVID-19 donijela je sa sobom mnoge izazove i krizne situacije širom svijeta. Osim utjecaja na fizičko zdravlje, pandemija je također izazvala stres, tjeskobu i traumu kod mnogih ljudi, uključujući i one s oštećenjem sluha. Osobe s oštećenjem sluha suočavaju se s posebnim izazovima u komunikaciji i pristupu informacijama tijekom kriznih situacija. U tom kontekstu, pružanje psihološke i savjetodavne pomoći postaje od izuzetne važnosti.

Osobe s oštećenjem sluha već se suočavaju s brojnim izazovima u svakodnevnom životu, ali krizne situacije poput pandemije COVID-19 dodatno pogoršavaju njihove poteškoće. Otežan pristup informacijama i komunikacija može uzrokovati povećani stres i tjeskobu. Izolacija i strah od bolesti mogu imati ozbiljan utjecaj na njihovo emocionalno i mentalno blagostanje.

Pružanje psihološke i savjetodavne pomoći osobama s oštećenjem sluha koje su pretrpjele traumu ili stres uzrokovan COVID-19 krizom zahtijeva posebnu pažnju i pristup. Kontinuirano online savjetovanje putem interaktivne platforme igra značajnu ulogu u pružanju podrške ovim osobama. Online savjetovanje pruža pristupačnu opciju za osobe s oštećenjem sluha jer se može prilagoditi njihovim potrebama. Putem znakovnog jezika, pisane komunikacije ili video poziva, terapeuti i savjetnici mogu komunicirati s korisnicima na način koji im najbolje odgovara. Ovo osigurava da osobe s oštećenjem sluha dobiju istu razinu podrške kao i osobe bez slušnih poteškoća.

Online savjetovanje također uključuje i edukaciju o kriznim situacijama i strategijama suočavanja s njima. Osobe s oštećenjem sluha mogu biti nedovoljno informirane o procedurama i mjerama koje su na snazi tijekom pandemije ili drugih kriznih situacija. Pružanje jasnih informacija i obuke može im pomoći da se osjećaju sigurnije i samopouzdanije. Osobe s oštećenjem sluha mogu doživjeti povećanu tjeskobu i stres tijekom kriznih situacija. Online savjetovanje omogućuje im da razgovaraju s iskusnim terapeutima i savjetnicima koji mogu pružiti emocionalnu podršku i savjete za suočavanje s traumom i stresom. Ove usluge mogu pomoći osnaživanju pojedinaca i poboljšanju njihovog mentalnog blagostanja. Kontinuirano online savjetovanje također može doprinijeti jačanju svijesti i obuke profesionalaca koji rade s osobama s oštećenjem sluha u kriznim situacijama, što je također i jedan od dugoročnih učinaka projekta.  Edukacija i podrška stručnjacima koji rade s ovom populacijom ključni su koraci u osiguravanju da osobe s oštećenjem sluha dobiju potrebnu pomoć tijekom kriznih situacija.

Pandemija COVID-19 i druge krizne situacije predstavljaju izazove za sve, ali osobito za osobe s oštećenjem sluha. Pružanje psihološke i savjetodavne pomoći putem online savjetovanja igra ključnu ulogu u podršci ovoj populaciji. Kontinuirana podrška, edukacija i jačanje svijesti o potrebama osoba s oštećenjem sluha u kriznim situacijama ključni su koraci prema izgradnji otpornosti i jačanju mentalnog blagostanja ovih pojedinaca.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK/ 55.423,45 €) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.